โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Journal of Account Profession

วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 (ธันวาคม 2555)

  

คอลัมน์ประจำ

 

 • มุมกำกับดูแล

  บาปบุญคุณโทษ : ทัศนคติ และแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชั่น
  เขียนโดย.. ผศ.สมชาย ศุภธาดา

 • มุมบัญชี

  นักบัญชีไม่สนใจกฏหมาย
  เขียนโดย.. คุณภาพร เอกอรรถพร 

 • มุมตรวจสอบ

  ตัวเลขเปรียบเทียบ หรืองบการเงินเปรียบเทียบ
  เขียนโดย.. ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

 

บทความวิจัย

 

 • การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

  เขียนโดย.. รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

 • The Determinants of Sticky Cost Behavior: A Structural Equation Modeling Approach

  เขียนโดย.. Asst.Prof.Nuchjaree Pichetkun
                 Assoc.Prof.Dr.Panarat Panmanee

 • How do Thai Firms Voluntarily Disclose their Management Forecasts?

  เขียนโดย.. Dr.Sirada Jarutakanont 
                 Asst.Prof.Dr.Somchai Supattarakul

 

บทความวิชาการ

 

 • การวัดค่าในงานวิจัยด้านบัญชีบริหาร

  เขียนโดย.. ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และ คุณพิมพ์ใจ วีรศุทธากร

 • เสริมสร้างคุณภาพการใช้ดุลพินิจและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

  เขียนโดย.. อ.ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์

 • การตรวจสอบรายการจ่ายและประเด็นที่อาจมองข้าม

  เขียนโดย.. คุณสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์

 

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์

 

 • Best Practices in Management Accounting

  เขียนโดย.. ผศ.สมชาย ศุภธาดา

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jap.tbs.tu.ac.th

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL