โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Admission schedule

สมัครทาง online: 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 60 ที่ http://www.grad.tbs.tu.ac.th

 

หลักฐานการสมัคร 

     1. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ฉบับจริง) ผลสอบทั้ง 3 ประเภทต้องเป็น ผลสอบไม่
         เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
     4.ผลสอบของ SMART-II ฉบับจริง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดสมัคร) หรือผลสอบของ GMAT ในส่วนของ
        Quantitative Score (ผลสอบไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดสมัคร)

     *ผลสอบ TU-GET ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน(ไม่การันตี) และ SMART-II ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน(ไม่การันตี)  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ

 

      ๐ ส่งหลักฐานการสมัครสอบ ภายใน 8 พ.ค. 60
      ๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16 พ.ค. 60
      ๐ สอบสัมภาษณ์ 20 พ.ค. 60
      ๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 พ.ค. 60
      ๐ เปิดเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (สำหรับผู้ที่ไม่จบ ป.ตรีบัญชี) มิ.ย. 60
      ๐ เปิดเรียนภาค 1/2560 เดือน ส.ค. 60

 

** สมัคร Smart-II ได้ที่ http://smart.tbs.tu.ac.th/

** สมัคร TU-GET ได้ที่ http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx หรือ http://litu.tu.ac.th/2016/en/tu-get

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL