MAP TBS › About Us

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

About Us

ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระราชบัญญัติการบัญชี และพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชีที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2546 นี้ มีผลกระทบในวงกว้างต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่จำเป็นต้องตื่นตัว และเตรียมตัวให้พร้อมกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้น หลักสูตรปริญญาโททางการบัญชีใหม่นี้ ได้ออกแบบมาด้วยความมุ่งหวังที่จะให้มหาบัณฑิตก้าวไปในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนี้ได้อย่างมั่งคงและสามารถสร้างบุคลากรที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการบัญชีไม่ว่าในสายงานใด

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เส้นทางสายใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้า เพื่อสร้างความสำเร็จ ความภูมิใจร่วมกัน

Master of Accounting Program - MAP (Billingual Program)

ปรัชญาของหลักสูตร        

            โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนอบรมนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) ให้มีความรู้ทางด้านวิชาการบัญชีในเชิงลึกและวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีมุมมองกว้างไกล สามารถที่จะทำงานในสายงานวิชาชีพทางด้านการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

             ระหว่างการศึกษาในหลักสูตร นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์วิจัยองค์ความรู้ทางทฤษฎี เพื่อสามารถผสมผสานวิชาการ  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และความรู้จากศาสตร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมาใช้ในการตัดสินใจ และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในการประกอบวิชาชีพได้

             นอกจากนี้ปรัชญาของโครงการที่สำคัญคือ การมีจริยธรรมในองค์กร ดังนั้นโครงการจึงได้กำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพไว้ในหลักสูตร   เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักในความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

             การเรียนการสอนจะเป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual Program) โดยจะมีสัดส่วนการเรียนการสอน ที่ใช้ภาษาอังกฤษโดยประมาณ 30% และใช้ภาษาไทย โดยประมาณ 70% ของวิชาที่เปิดสอน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบัญชีที่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในด้านเดียวกันจากสถาบันชั้นนำทางธุรกิจในต่างประเทศ  แต่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในภูมิภาคของตนเอง

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบัญชีที่มีความสามารถทั้งทางด้านการบัญชี ภาษีและการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในธุรกิจจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ  โดยยึดหลักการและวิธีปฏิบัติของการจัดการด้านธุรกิจ

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบัญชีที่มีความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กร โดยวิธีการที่สร้างสรรค์  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล

4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบัญชีที่มีความสามารถในการทำงานในระดับบริหารได้ดี  ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน  โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจริยธรรมสูง

5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบัญชีที่มีความสามารถในการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาอื่นๆ

Member Login

Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 โดย มีชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า"มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง" (มธก.) มหาวิทยาลัยนี้ถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น) โดยเล็งเห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขณะนั้นมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพียงแห่งเดียว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ.2475 ประเทศชาติ มีความจำเป็นต้องมีบุคคลที่มีความรู้ ทางกฎหมาย การปกครอง และ สังคม มารับใช้ประเทศชาติโดยด่วน จึงได้เสนอร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย วิชา ธรรมศาสตร์ และการเมือง พ.ศ.2476 เพื่อ เปิดสอนในวิชาแขนงดังกล่าว เมื่อพระราชบัญญัติผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ได้มีพิธี เปิดมหาวิทยาลัยขึ้น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 โดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นผู้กระทำพิธีเปิด และ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พนมยงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประศาสน์การ คนแรกของมหาวิทยาลัย (และเป็นผู้ประศาสน์การ คนเดียว เพราะ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ ตำแหน่งเป็นอธิการบดี)

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL